Teaching Staff

Sr. No. Name Teacher Code Current Designation Department
1 Dr. Nand Kishore Jaiswal AYUKS0626 Principal Kriya Sharir Know More
2 Dr. Kumbhar Ketan AYUKS0282 Reader Kriya Sharir Know More
3 Dr. Jayprakash Dubey AYUKS1281 Lecturer Kriya Sharir Know More
4 Dr. Amol Balaram Karale AYKC00331 Professor Kaya Chikitsa Know More
5 Dr. Varsha Bitey AYURS0286 Professor Sharir Rachna Know More
6 Dr.Sushant Vijay Giri AYURS0192 Reader Sharir Rachna Know More
7 Dr. Ashwani Kumar Yadav AYURS1372 Lecturer Sharir Rachana Know More
8 Dr. Naval Kishore Singh AYUSS0638 Professor Samhita & Siddhant Know More
9 Dr. Sunil Kumar Gautam AYUSS0534 Reader Samhita & Siddhant Know More
10 Dr. Rabi Pratap Singh AYUSS1020 Lecturer Samhita & Siddhant Know More
11 Dr. Suresh Yadav AYUSN0506 Lecturer Sanskrit Know More
12 Dr. Ajay Kumar Saran AYUDG0189 Professor Dravya Guna Know More
13 Dr. SK Kumar AYDG00201 Professor Agad Tantra Know More
14 Dr. Dhiraj Kumar Vishwakarma AYUDG1041 Lecturer Dravya Guna Know More
15 Dr. Sanjay Daulatrao Burde AYURB0833 Professor Rashashastra Know More
16 Dr. Ashutosh Singh AYRN00576 Assistant Professor Rog Nidan Know More
17 Dr. Ritu Singh AYURB1315 Lecturer Rashashastra Know More
18 Dr. Rajiv Kumar Rai AYURN0967 Professor Rog Nidan Know More
19 Dr. Alok Kumar Ojha AYURN0958 Reader Rog Nidan Know More
20 Dr. Rabindra Nath Mishra AYURN1066 Lecturer Rog Nidan Know More
21 Dr Amar Kumar AYUST0822 Reader Shalyatantra Know More
22 Dr. Lalit Kumar Sinha AYUKB0131 Professor Bal Roga Know More
23 Mukesh P Bhamre AYUKB0200 Reader Bal Rogaa Know More
24 Dr. Pranav Kumar Rai AYUKB1152 Lecturer Bal Roga Know More
25 Dr. Pravin Ramchandra AYSK00750 Professor Shalkyatantra Know More
26 Ashish Champalal Pitale AYUAT0806 Reader Agad Tantra Know More
27 Dr. Sarvesh Kumar Bharati AYUAT1223 Lecturer Agad Tantra Know More
28 Dr. Subash Suddalwar Keshav Rao AYUSU0334 Professor Swasth Vritt & Yoga Know More
29 Dr. Archana Tiwari AYUSV1079 Lecturer Swasth Vritt & Yoga Know More
30 Dr. Rabindranath AYKC01543 Assistant Professor Kayachikitsa Know More
31 Dr Ulka Dheryashil Khatal AYUPS0215 Lecturer Stri Prastuti Know More
32 Dr. Ramesh Chandra AYUPS1327 Lecturer Stri Prastuti Know More
33 Dr. Priya Singh AYUPS1262 Lecturer Stri Prastuti Know More
34 Dr. Gunjan Rajendra Patil AYUKC0840 Reader Kaya Chikitsa Know More
35 Dr.Anoop Kumar Singh AYUKC1790 Lecturer Kaya Chikitsa Know More
36 Dr. Avinash AYRB1025 Professor Ras Shastra & Bhaisajya Kalpna Know More
37 Dr. Surendra Nath Rai AYUPK0655 Professor Panchkarma Know More
38 Dr. Rajendra Waghadkar AYUPK0925 Reader Panchkarma Know More
39 Dr. Amol Shahi Patil AYDG0873 Assistant Professor Dravyaguna Vigyan Know More
40 Dr. Krishna Yadav AYUPK1102 Lecturer Panchkarma Know More
41 Dr. Shriti Agarwal AYKC02613 Assistant Professor Kayachikitsa Know More
42 Dr. Vikrant Chandrakant Sapkal AYUSK0648 Reader Shalakya Tantra Know More
43 Dr Ramu G AYps00705 Professor Prasuti & Stri Rog Know More
44 Dr. Sachin Nanarao Tayade AYUST0717 Professor Shalyatantra Know More
45 Dr. Ujwala AYSV00102 Professor Swasthavritta & Yoga Know More
46 Dr. Upendra AYSK00241 Assistant Professor Shalakyatantra Know More
47 Dr. Vikrant AYSK00431 Reader Shalakyatantra Know More
48 Dr. Vipin Pathak AYST00435 Lecturer Shalya Tantra Know More